TERMEN EXTINS

Asociația Obștească INVENTO este o organizație neguvernamentală, non-profit și apolitică, înființată în anul 2011 în scopul promovării dezvoltării socio-economice și justiției sociale. Organizația contribuie la capacitarea umană prin elaborarea și implementarea unor programe în domeniul: justiției, economiei sociale, educației și bunei guvernări.

 

O direcție de activitate a organizației este asigurarea accesului la justiție. În acest sens, INVENTO desfășoară proiecte ce au drept scop eficientizarea serviciilor din justiție și îmbunătățirea accesului la justiție a populației, în special din grupurile vulnerabile și marginalizate. Acest scop este realizat prin proiecte ce vor spori capacitățile profesioniștilor din sistemul justiției de a furniza servicii calitative, consolidarea societății civile și a inițiativelor din justiție,  cât și creșterea nivelului de cunoștințe juridice a populației marginalizate. 

 

Din martie, 2020, INVENTO este partener de implementare al Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD Moldova) în cadrul proiectului Consolidarea eficienței și a accesului la justiție în Moldova (în continuare – Proiect), realizat cu finanțarea Suediei.

 

În acest context, organizația va contribui la realizarea obiectivului 2 al Proiectului, asigurând consolidarea capacităților profesioniștilor din sistemul justiției, pentru realizarea coordonată a actului justiției și îmbunătățirea accesului la justiție pentru grupurile vulnerabile la nivel subnațional. În acest sens, AO INVENTO își propune dezvoltarea unei platforme de e-Learning (MOODLE).

 

 INFORMAȚII GENERALE

 

MOODLE (din engl. Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) reprezintă cea mai populară platformă pentru implementarea programelor de învățare la distanță, focusată pe interacțiune și construirea colaborativă a conținutului educațional, care este în continuă dezvoltare.

 

e-Learning este procesul prin care studenții asistați de profesori sau individual asimilează cunoștințe și deprinderi noi în conformitate cu obiectivele didactice, utilizând metode de instruire specifice și conținuturi educaționale prezentate în format digital cu un grad mare de interactivitate.

 

e-Learning înglobează metode și tehnici tradiționale sau moderne și folosind tehnologii IT&C (procesare multimedia și comunicare sincronă sau asincronă) conduce subiectul care îl utilizează, la obținerea unei experiențe în înțelegerea și stăpânirea de cunoștințe și îndemânări într-un domeniu al cunoașterii.

 

PROBLEMELE CURENTE, SCOPUL ȘI OBIECTIVELE DEZVOLTĂRII PLATFORMEI MOODLE

 

Dezvoltarea platformei de eLearning (MOODLE) face parte din Programul de consolidare a profesioniștilor din sectorul justiției, activitate realizată în cadrul proiectului “Consolidarea eficienței și accesului la justiție în Moldova”, implementat de PNUD Moldova, în parteneriat cu Invento și IRP, cu suportul financiar al Suediei. 

 

Dinamica dezvoltării societății și necesitatea de reziliență și adaptare la situații de criză (precum pandemia generată de COVID-19) ridică în fața sistemelor de formare probleme care necesită soluții pe termen lung. În vederea asigurării unui standard ridicat, de calitate, al serviciilor de formare furnizate în cadrul programului, dar și după finalizarea acestuia, se impune schimbarea paradigmei tradiționale cu o paradigmă nouă, în cadrul unei formări permanente, descentralizate, în a cărei interfață, pe lângă formator, să intervină o gamă largă a posibilităților oferite de tehnologia informației și comunicării.

 

În acest sens, INVENTO își propune dezvoltarea unei platforme de e-Learning (MOODLE), care va asigura sustenabilitatea Programului de consolidare a profesioniștilor din sectorul justiției.

 

În același timp, platforma va contribui la îmbunătățirea calității actului de formare, prin intermediul acesteia urmând să fie pregătite acțiuni de formare complementare formărilor în format clasic, față în față. Platforma MOODLE va oferi posibilitatea de a încărca cursuri în format video, acompaniate de materiale scrise și teste de evaluare a competențelor, culminând cu generarea unui certificat de validare a cursului.

 

UTILIZATORI

 

a. Cursant

Rolul de cursant va permite înscrierea la acțiunile de formare (seminare). Pentru relevanța prelucrării datelor din platformă, pentru fiecare utilizator vor fi necesare date de identificare (nume, prenume, funcție, instituție, etc.), precum și date de contact. Pentru fiecare curs la care participă, cursantul va completa formulare de evaluare.

 

b. Formator

Rolul de formator va permite încărcarea de documente și materiale de curs (video, text, agenda de curs, tema, planul de curs, curriculumul, materiale didactice, formulare de final de seminar, raport de activitate etc.).

 

c. Administrator

Rolul de administrator va oferi drepturi totale asupra elementelor aplicației: creare, modificare, editare, ștergere, care pot fi aplicate atât obiectelor (roluri, utilizatori, cursuri), cât și rapoartelor pe care le va genera platforma.

 

CERINȚE FUNCȚIONALE

 

ADMINISTRARE

Funcționalitate

 

Interfață intuitivă, navigare ușoară și unelte de administrare

Obligatorie

Acces în sistem bazat pe roluri (în funcție de roluri se vizualizează numai anumite meniuri, se permite executarea anumitor operații/ acțiuni)

Obligatorie

Posibilitatea de creare a rapoartelor administrative: număr de formatori, de cursanți, cursuri, număr de accesări, etc.

Obligatorie

Listele de utilizatori să poată fi grupate și sortate după mai multe criterii (nume, funcție, studii, instituție, etc.)

Obligatorie

Posibilitatea de generare a rapoartelor parametrizate (ex. listă de participanți avocați, listă de formatori pe un anumit domeniu, etc.)

Obligatorie

Posibilitatea de exportare în format editabil de tip calcul tabelar (fișier Excel) sau procesor de text (fișier Word), precum și în format pdf a oricărui raport generat de sistem

Obligatorie

Posibilitatea de arhivare a întregului conținut al unui curs (liste de prezență, materiale, chestionare, etc.)

Obligatorie

 

MANAGEMENTUL UTILIZATORILOR ȘI AL GRUPULUI DE UTILIZATORI

Funcționalitate

 

Posibilitatea oferită administratorilor de a crea roluri (implicit, de a acorda drepturi)

Obligatorie

Posibilitatea de creare a grupurilor de către administratori

Obligatorie

Administratorii pot acorda drepturi predefinite utilizatorilor/ grupurilor de utilizatori

Obligatorie

Funcționalități de urmărire și vizualizare a istoricului unei acțiuni/ unui obiect

Obligatorie

Flexibilitatea diverselor operații de raportare: căutare, sortare, filtrare după câmpuri definite de utilizatori, gruparea informațiilor după anumite criterii, exportare

Obligatorie

Graficele și statisticile sunt incluse în rapoarte

Obligatorie

Exportul informațiilor în fișiere .text, .csv, .pdf

Obligatorie

 

NAVIGARE ȘI INTERFAȚĂ

Funcționalitate

 

Interfață intuitivă, navigare ușoară

Obligatorie

Flexibilitate de customizare (layout, imagini, schimbarea pictogramelor și a culorilor)

Obligatorie

Flexibilitatea controlului administratorului asupra posibilității de schimbare a interfeței

Obligatorie

Funcție de căutare

Obligatorie

Posibilitatea de deconectare fără părăsirea browser-ului la un interval specificat de timp

Obligatorie

Posibilitatea de vizualizare a hărții unui curs

Obligatorie

 

ALTE FUNCȚIONALITĂȚI

Funcționalitate

 

Calendar

Obligatorie

Adăugarea intrărilor în calendar

Obligatorie

Sistem propriu de fișiere pentru fiecare utilizator

Obligatorie

Autonomie mai mare a paginii în cazul în care este lăsată în nelucrare (și mesaj de atenționare să sesiunea de lucru poate expira într-un interval de timp – 30/40 min, etc.)

Obligatorie

 

CERINȚE NEFUNCȚIONALE

 

CERINȚE TEHNICE – COMPATIBILITATE CU ALTE SISTEME ȘI PLATFORME

Funcționalitate

 

Compatibilitate desktop cu sisteme de operare Windows XP/7/8/9/10, etc.

Obligatorie

Compatibilitate desktop cu sisteme de operare Linux (RedHat, SUSE, etc.) MacOS

Obligatorie

Compatibilitate pentru dispozitive mobile/ SO: smartphone sau tablete cu sistemele de operare din familiile: Android, iOS

Obligatorie

Optimizare pentru ultimele 3 versiuni Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari

Obligatorie

Optimizare pentru PHP7, HTML5, CSS3, Javascript

Obligatorie

Funcționare la parametri optimi indiferent de browser, sistem de operare

Obligatorie

 

ELEMENTE DE DESIGN

 

Contrastul dintre litere/scris și font trebuie să fie suficient de mare pentru vizualizarea rapidă a conținutului. Fonturile utilizate vor asigura lizibilitatea textului indiferent de browser sau de platforma utilizatorilor.

Elementele grafice trebuie să creeze un concept vizual unitar.

Stilul de scriere trebuie să fie unitar în toate paginile în funcție de tipul de element.

Design-un va fi optimizat pentru rezoluții mici, medii și mari.

 

ALTE CERINȚE

 

Funcționalitate

 

Autentificare pe bază de cont de utilizator parolat, eventual cu cod CAPTCHA generat

Obligatorie

Efectuarea de copii de siguranță a datelor (automat, la interval presetat)

Obligatorie

Notificare transmisă administratorului de sistem la finalizarea unor sarcini executate automat (ex. back-up) sau la finalizarea generării unor rapoarte

Obligatorie

Unelte de recuperare în caz de eroare de sistem

Obligatorie

Documentație pentru utilizarea platformei (T&C)

Obligatorie

Error log

Obligatorie

 

GARANȚIA ȘI MENTENANȚA PLATFORMEI DUPĂ LANSARE

 

Prestatorul va oferi garanția pentru o perioadă de 12 luni. Garanția presupune înlăturarea gratuită a defecțiunilor de program (și de machetare) care nu au fost depistate la etapa testării, dar au apărut la etapa exploatării platformei. Garanția nu presupune dezvoltarea platformei sau introducerea conținutului, ci doar asigurarea că toate funcționalitățile descrise anterior, precum și în altă documentație de proiect adițională, vor funcționa corect. Perioada de garanție va începe din data semnării acceptanţei finale a livrabilelor.

 

Prestatorul va oferi aparte și costul pentru lucrările de mentenanță.

Lucrările de mentenanță vor cuprinde: 

-          Elaborarea design-ului grafic al paginilor noi, bannere statice, elemente grafice, în corespundere cu liniile directoare de vizibilitate/ comunicare ale proiectuluii; 

-          Programarea, elaborarea funcționalităților noi; 

-          Actualizarea nucleului și modulelor website-ului; 

-          Consultanță; 

-          Transferul website-ului de pe un server pe altul, lucrări de back-up, restabilirea din copiile de rezervă.

 

CERINȚE GENERALE PENTRU SELECTAREA PRESTATORULUI

 

Cerințe generale din partea companiei ofertante: 

 1. Entitatea să fie înregistrată oficial pe teritoriul Republicii Moldova;
 2. Cel puțin 3 ani de experiență în domeniul IT, dezvoltare și/sau integrare soluții software;
 3. Experiență dovedită și aptitudini privind utilizarea tehnologiilor și limbajelor pe care se bazează platforma Moodle: PHP, HTML, CSS, JavaScript, MySQL sau PostgreSQL sau similar;
 4. Capacitatea de a lucra în echipă și de a îndeplini a sarcinile în termenii stabiliți; 
 5. Experiența anterioară de lucru în proiecte similare va fi considerată un avantaj.

 

MODALITATEA DE DEPUNERE A OFERTELOR

 

Companiile interesate sunt invitate să prezinte ofertele care vor conține următoarele documente: 

 • Scurtă descriere a organizației (1-2 pagini); 
 • Certificatul de înregistrare a companiei; 
 • Portofoliul clienților; 
 • Portofoliul experienței de servicii similare; 
 • Oferta comercială/bugetul pentru realizarea sarcinilor propuse (Oferta de preţ în MDL la cota TVA 0%); 
 • Alte documente sau recomandări relevante (în funcție de disponibilitate).

 

Pentru detalii adiționale, vă invităm să consultați: Termenii de referință.

 

Ofertele urmează să fie expediate până pe 02 iulie 2021, ora 18:00, la adresa de email: office@invento.md

A.O. INVENTOpromovează egalitatea de șanse, nu permite și nu tolerează discriminarea pe criteriu de naționalitate, rasă, origine etnică, religie sau convingeri, sex, vârstă, dizabilitate, orientare sexuală, apartenență politică, statut social sau orice alt criteriu similar.

 

Posibile întrebări de clarificare în legătură cu prezentarea ofertelor pot fi adresate la email-ul: ion.sandu@invento.md (persoana de contact: Ion Sandu - Asistent de proiect).