TERMEN EXTINS

Asociația INVENTO este o organizație neguvernamentală, non-profit și apolitică, înființată în anul 2011 în scopul promovării dezvoltării socio-economice și justiției sociale. Organizația contribuie la capacitarea umană prin elaborarea și implementarea unor programe în domeniul: justiției, economiei sociale, educației și bunei guvernări.

O direcție de activitate a organizației este asigurarea bunei guvernări. În acest sens, INVENTO desfășoară proiecte ce au drept scop eficientizarea serviciilor publice și îmbunătățirea nivelului de participare a populației, în special a grupurilor vulnerabile și marginalizate. Acest scop este realizat prin proiecte ce sporesc consolidarea societății civile și a inițiativelor locale,  cât și creșterea nivelului de participare civică a populației marginalizate. 

Din martie, 2020, INVENTO este partener de implementare al Proiectului Freedom House „Cetățenii vorbesc: promovarea reformei democratice conduse de cetățeni în Moldova”(în continuare – Proiect), susținut de Departamentul de Stat al SUA și NDI, care își propune să mobilizeze societatea civilă în sprijinul reformelor democratice, libertăților fundamentale și responsabilității guvernului. 

 

Scopulintervenției este de a spori capacitatea cetățenilor de a monitoriza activitatea autorităților la nivel local pentru a crește nivelul de bună guvernare și democrație. 

 

În cadrul proiectului, comunitățile selectate vor fi asistate în crearea unor platforme locale - Consilii Locale de Participare, care urmează a fi consolidate în participarea la nivel local, prin responsabilizarea autorităților. Aceste platforme își vor stabili agenda inițială, pe baza utilizării instrumentelor de evaluare oferite de INVENTO. 

 

În contextul susținerii bunei guvernări la nivel local, va fi dezvoltat și promovat un mecanism digital și gratuit de evaluare a nivelului de guvernare locală, prin prisma circuitului informației în vederea responsabilizării autorităților locale de către cetățeni.

În vederea atingerii scopului de proiect, INVENTO anunță concurs de selectare a unui expert responsabil de dezvoltarea unei metodologii de evaluare a bunei guvernări prin prisma accesului la informația deținută de autoritățile publice.

Obiectivul concursului: Identificarea candidatului/-tei pentru poziția de expert/ă responsabilă de dezvoltarea mecanismului digital de evaluare a bunei guvernări prin prisma accesului la informația deținută de autoritățile publice.

 

Scopul poziției: Elaborarea cadrului metodologic a mecanismului de evaluare a bunei guvernări la nivel local de către cetățeni, prin analiza accesului la informație publică, cât și a strategiei de comunicare a informației de către APL (informația fiind privită ca instrument de împuternicire a comunității).

 

Interval: iunie, 2021

Interval: 10 – 30 iunie

Durata: 15 zile

Data limită de livrare a produsului final: 30 iunie, 2021

 

RESPONSABILITĂȚI

În vederea elaborării unui produs cât mai relevant și util, în cadrul procesului de elaborare, expertul/ experta va avea următoarele responsabilități: 

 1. Definitivarea cerințelor (conceptuale și tehnice) la care va răspunde mecanismul de evaluare a circuitului de informație în guvernarea locală;
 2. Cercetarea mecanismelor/practicilor/standardelor internaționale și naționale cu privire la circuitul informației în administrația publică locală;
 3. Analiza cadrului legal existent cu privire la accesul și circuitul informației în activitatra APL;
 4. Structurarea parametrilor funcționali și corelarea acestora cu teleologia acestui mecanism (elaborarea design-ului funcțional);
 5. Elaborarea calendarului de întâlniri cu decidenții/subiecții relevanți pentru consultare;
 6. Identificarea și evaluarea barierelor principale în circuitul informației la nivel local;
 7. Conceptualizarea mecanismului de evaluare a guvernării locale prin prisma circuitului de informație.

 

CERINȚE FAȚĂ DE CANDIDAȚI

Candidații trebuie să întrunească următoarele condiții: 

 • studii superioare complete;
 • experiență în domeniul cercetării/analizei sistemice; 
 • experiență în design thinking;
 • experiență de colaborare cu instituțiile publice; 
 • cunoașterea limbilor română și engleză (scris și oral) la nivel avansat. 
 • abilități organizatorice și de comunicare instituțională; 
 • punctualitate și responsabilitate; 
 • abilități analitice;
 • spirit de inițiativă;

MODALITATEA DE ÎNSCRIERE ŞI SELECTARE

Persoanele interesate trebuie să transmită un dosar, care să conțină:

 • CV-ul actualizat;
 • Scrisoare de motivare care va conține și o schemă a metodologiei de lucru;
 • Oferta financiară, care va include doar costul final pentru produs.

 

Pentru detalii adiționale, vă invităm să consultați: Termenii de referință.

 

TERMEN LIMITĂ: 

Dosarul va fi expediat, prin e-mail, la office@invento.md, cu subiectul e-mailului “Expert metodologie_buna guvernare”, până la data de 14 iunie, 2021 inclusiv.


Evaluarea dosarelor se va realiza în 2 etape: (1) la prima etapă, dosarele vor fi analizate sub aspectul corespunderii candidaților cu cerințele stipulate mai sus; (2) cea de-a doua etapă va consta în intervievarea candidaților pre-selectați.

 

Vor fi contactați doar candidații preselectați pentru interviu.

 

INVENTO promovează egalitatea de șanse, nu permite și nu tolerează discriminarea pe criteriu de naționalitate, rasă, origine etnică, religie sau convingeri, sex, vârstă, dizabilitate, orientare sexuală, apartenență politică, statut social sau orice alt criteriu similar.

 

Pentru mai multe informații, persoana de contact este Ana Indoitu, Coordonator de Proiect, care poate fi contactată la adresa de email: ana.indoitu@invento.md